Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso tästä video Naapurina Setlementti Linnala

 

Kuvataidelogo

 

Linnalan Kuvataidekoulussa lapset, nuoret ja aikuiset voivat opiskella ja harrastaa taidetta, käsityötä, arkkitehtuuria ja mediataidetta luovasti ideoiden.

Taiteen perusopetusta vuodesta 1999.

 

Opetussuunnitelma 

Linnalan Kuvataidekoulu on osa Linnalan Setlementti ry:n ylläpitämää Linnalan opiston toimintaa. Se järjestää lakisääteistä kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta 3–18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä kuvataiteen taiteenperusopetusta aikuisille Savonlinnan seutukunnan alueella. Linnalan kuvataidekoulun toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Linnalan Kuvataidekoulun opetussuunnitelma perustuu 1.8.2018 voimaan astuneeseen Opetushallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin 2017. Savonlinnan kaupunki hyväksyi Linnalan Kuvataidekoulun uudistetun opetussuunnitelman 14.6.2018. Linnalan Kuvataidekoulu antaa laajennettua yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, joka tarkoittaa arvioitavaa itsenäistä työskentelyä nuorten ja aikuisten ryhmissä. 

  

Linnalan Kuvataidekoulun lasten ja nuorten opinnot etenevät tavoitteellisesti tasolta toiselle. Päättötodistuksen saa suoritettuaan perusopinnot (6 opintokokonaisuutta) ja syventävät työpajaopinnot (4 opintokokonaisuutta), yhteensä 10 opintokokonaisuutta sekä tehtyään lopputyön, joka sisältää teoksen, tai teoskokonaisuuden, portfolion työskentelystä ja siihen liittyvät väli- ja loppuseminaarit. Lopputyöntekijät pystyttävät yhdessä teoksistaan yhteisnäyttelyn, joka on myös osa oppimisprosessia. 

Lasten ja nuorten opintojen laajuus on 760 tuntia ja niiden suorittamiseen menee yleensä 9 vuotta. 

  

Lasten ja nuorten opetus 

  

Linnalan Kuvataidekoulussa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat yhteisistä ja syventävistä opinnoista, joita on yhteensä kymmenen opintokokonaisuutta (ks. taulukko). Yhteisissä opinnoissa 1–3 opintokokonaisuuden laajuus on 60 h ja 4–5 laajuus on 90 tuntia lukuvuodessa. Kuuden opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus on yhteensä 360 h. Työpajaopinnoissa, eli syventävissä opinnoissa (opintokokonaisuudet 7–10), yhden opintokokonaisuuden laajuus on 100 h ja neljän opintokokonaisuuden laajuus on yhteensä 400 h. Yhteisten ja työpajaopintojen laskennallinen laajuus on yhteensä 760 tuntia. Yhteisissä ja työpajaopinnoissa lukuvuoden aikana opiskellaan kuuden viikon jaksoissa. 

  

Yhteiset opinnot, opintokokonaisuudet 1–3 

  

Kolme ensimmäistä opintokokonaisuutta suoritetaan kukin yhden lukuvuoden aikana. Viikoittainen opintokerta on kestoltaan 2 oppituntia. Lukuvuodessa on yhteensä 30 opintoviikkoa. 

  

Yhteiset opinnot, opintokokonaisuudet 4–6 

  

Opintokokonaisuudet 4–6 suoritetaan kahden vuoden aikana. Viikoittainen opintokerta on kestoltaan 3 oppituntia, joista kertyy lukuvuodessa 90 tuntia. Yhdessä lukuvuodessa suoritetaan 1,5 60 oppitunnin laajuista opintokokonaisuutta. 

  

Työpajaopinnot, opintokokonaisuudet 7–10 (syventävät opinnot) 

  

Työpajaopinnoissa opintokokonaisuuden laajuus on 100 tuntia vuodessa. Opintokokonaisuus sisältää 96 oppituntia ja 4 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opetus järjestetään 3 viikkotunnin opintokerroilla. Kukin opintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden. Opiskelija voi halutessaan valita useamman työpajan saman vuoden aikana suoritettavaksi. Neljäntenä vuonna, opintokokonaisuudessa 10, oppilas tekee opinnoistaan lopputyön, joka sisältää teoksen, tai teoskokonaisuuden, portfolion työskentelystä ja oman teoskokonaisuuden ripustamisen Linnalan Kuvataidekoulun lopputyönäyttelyyn. Lopputyö voi olla teos, teossarja, tuote tai muu visuaalinen esitys. Oppilas vastaa opettajan ohjauksessa itsenäisesti oman työskentelynsä etenemisestä ja aikataulusta. Lopputyöprosessi sisältää opettajan yhteisen ohjauksen lopputyöntekijöille (nuoret ja aikuiset), kirjallisen vertaisarvioinnin valmiista teoskokonaisuudesta, opettajan tekemän kirjallisen ja numeerisen arvioinnin teoskokonaisuudesta ja Linnalan Kuvataidekoulun todistuksen lopputyön suorittamisesta. Lopputyön tekeminen on vapaaehtoista ja 10. opintokokonaisuuden voi suorittaa myös tekemättä lopputyötä. Tällöin saadaan opinnoista osallistumistodistus. 

 

Aikuisten opetus 

  

Aikuisten opintojen laajuus on 800 tuntia ja ne voi suorittaa 8 vuodessa. Aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat perus- ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä kymmenen opintokokonaisuutta (6 + 4). Perusopinnoissa (opintokokonaisuudet 1–6) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 66 tai 70 tuntia ja kuuden opintokokonaisuuden laskennallinen laajuus yhteensä 400 tuntia. Työpajaopinnoissa (opintokokonaisuudet 7–10) yhden opintokokonaisuuden laajuus on 100 tuntia ja neljän opintokokonaisuuden laajuus on yhteensä 400 tuntia. Perusopintojen ja työpajaopintojen laskennallinen laajuus on yhteensä 800 tuntia. Myös aikuisten opintoihin kuuluu vapaaehtoisena lopputyön tekeminen 4. opintokokonaisuudessa. 

 

Yleinen toimintastrategia 

  

Taiteen perusopetuksen lisäksi Linnalan Kuvataidekoulu järjestää mm. kesäleirejä, on aktiivisesti mukana erilaisissa taide- ja kulttuuriprojekteissa, sekä järjestää tilauskoulutusta kysynnän mukaan. Kuvataidekoulu pyrkii vastaamaan laajentuneen Savonlinnan seutukunnan tarpeisiin aktiivisesti, mm. viemällä opetusta seutukunnan etäällä sijaitseviin kouluihin. Yhteistyötä tehdään Savonlinnan kaupungin, alueen oppilaitosten, sekä Savonlinnan seudulla toimivien kulttuuritoimijoiden kanssa. Kuvataidekoulu on mukana Savonlinnan kaupungin koulut ja kulttuuri yhteistyöryhmässä. Jokavuotiset Kulttuuripolku-työpajat Savonlinnan kolmasluokkalaisille järjestetään keväisin. Muihin hankkeisiin lähdetään mukaan ennakkoluulottomasti.  

  

Painopisteet Linnalan Kuvataidekoulussa 

  

Linnalan Kuvataidekoulussa opiskelee vuosittain vajaa 200 opiskelijaa, ikäjakaumaltaan n. 3–80-vuotiaita. 

Pyrimme taideoppilaitoksena tukemaan opiskelijoiden luovuutta ja vaikuttamaan ympäristölähtöisiin valintoihin. Pyrimme jakamaan globaalia ympäristötietoutta, kansainvälisyyttä ja ymmärrystä maapallon nykytilasta ja edistämään ymmärrystä siitä, että itse voi vaikuttaa asioihin esimerkiksi taiteen keinoin. Savonlinnan kaupunki on Linnalan Kuvataidekoulun merkittävä yhteistyökumppani, joten Kuvataidekoulun on tärkeää olla omalta osaltaan mukana tukemassa alueen kestävän kehityksen aluestrategiaa. 

  

Jokavuotinen oppilastöiden kevätnäyttely järjestetään Savonlinnan Taito Shopin kanssa yhteistyössä heidän myymälätiloissaan olevassa näyttelygalleriassa. 

 

Linnalan Kuvataidekoulun Facebook: https://www.facebook.com/linnalankuvataidekoulu 

Instagram: @linnalankuvataidekoulu 

Pauliina Härkönen, pääopettaja 

Linnalan Kuvataidekoulu 

Puistokatu 7, 57100 Savonlinna 

p. 040 680 3815 

https://www.google.com/maps/place/Linnalan+Kuvataidekoulu/@61.8682365,28.8791051,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x469a4ffbc2efa4a9:0xf9e64f464384827e!8m2!3d61.8681214!4d28.8812297